15 /11

GAL 2018 (Ledenvergadering)

20:00  /  Clubhuis

 

G rote

 

 

A lgemene

 

 

edenvergadering

 

Donderdag 15 november in het clubgebouw, aanvang 20:00 uur

 

 

De vergaderstukken voor de GAL 2018


Agenda, rooster van aftreden, notulen, financieel overzicht , begroting 2018 en decharge november 2016 - oktober 2017

Nr  Agendapunt


1    Tekenen van de presentielijst
2    Opening door de voorzitter en vaststellen van de agenda
3    Vaststellen verslag en status actiepunten GAL 16-11-2017 en extra ALV 19-4-2018
4    Mededelingen bestuur
5    Financiële situatie 2018, begroting 2019 en decharge 2017 (Louise en René)
6    Mededelingen commissies en planning 2019
6.1 Barcommissie (Egbert)
6.2 Begeleidingscommissie (René)
6.3 Beheercommissie (Arno)
6.4 Redactiecommissie (Emmy)
6.5 Toercommissie (Frederiek, Anja of Hester)
6.6 Coördinator onderhoud verenigingsboten / materiaalbeheer (vacature)
7    Rooster van aftreden, invullen vacatures
8    Status clubgebouw en loodsdeuren
9    Vervanging Bankstel

10  Rondvraag
11  Data nieuwjaarsreceptie, start vaarseizoen, GAL en GOLF 2018

Rooster van aftreden met kandidaatstelling:

In overeenstemming met art. 11.2.1. van de statuten stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:


Naam Functie  start   loopt af    kandidaat
Bestuur        
Liesbeth Quak  voorzitter  dec 2015   dec 2018    vacature
Júrgen Trein  penningmeester  dec 2015  dec 2018    vacature
Emmy de Bruin  secretaris  dec 2014  dec 2018    vacature
Commissieleden        
Egbert Roelofsen  barcommissaris  dec 2015  dec 2018   vacature
René Huvers  begeleidingscommissaris  dec 2017  dec 2018   herkiesbaar
Arno Huijbrechts  beheercommissaris  apr 2018  dec 2018   herkiesbaar
Emmy de Bruin  redactiecommissaris  dec 2016  dec 2018

  vacature

Frederiek/Anja/Hester  toercommissaris  dec 2015  dec 2018   herkiesbaar
Kascommissie *)        
René Huvers  kascommissie  dec 2016  dec 2018   vacature
Louise Arnold Bik  kascommissie  dec 2017  dec 2018   herkiesbaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


*) De leden van de kascommissie maken geen deel uit van het dagelijkse bestuur